Voetbal

Huishoudelijk reglement

Artikel 1.

De voetbalafdeling van Koninklijk Vlug Vooruit S.V. is een afdeling van Koninklijke S.V. Vlug Vooruit vzw.
Lidmaatschap bij de afdeling voetbal impliceert niet dat men automatisch lid is van een andere afdeling van de vzw.

 

Artikel 2.

De voetbalafdeling van Koninklijke S.V. Vlug Vooruit (verder genoemd als VV-voetbal) heeft als doel het beoefenen van de voetbalsport op een plezierige en succesvolle wijze waarin de leden, elk volgens hun leeftijd en kwaliteiten, de kans krijgen om hun sport te kunnen beoefenen. 
Het lidmaatschap betekent dat een individuele speler op generlei wijze enig financieel, noch materieel voordeel verkrijgt voor het beoefenen van de voetbalsport.    

 

Artikel 3.

VV-voetbal is aangesloten bij Voetbal Vlaanderen en onderschrijft alzo de reglementering, bepalingen en doelstellingen van Voetbal Vlaanderen.

 

Artikel 4.

Het bestuur van VV-voetbal bestaat uit de volgende functies :

 • Voorzitter
 • Ondervoorzitter
 • Secretaris - Gerechtigde Correspondent
 • Penningmeester
 • Jeugdverantwoordelijke
 • Scheidsrechterverantwoordelijke

Het bestuur kan uitgebreid worden met bestuursleden die een specifieke functie en/of taak hebben bij het beleid en organisatie van onze afdeling.

Elk meerderjarig lid of ouder van een jeugdspeler kan zich kandidaat stellen voor een functie binnen het bestuur. Een bestuursfunctie is volledig onbezoldigd.

De voorzitter is tevens afgevaardigde bij de raad van bestuur van de vzw voor VV-voetbal.
De secretaris - gerechtigde correspondent is de contactpersoon tov Voetbal Vlaanderen.

 

Artikel 5.

Elk spelend lid van VV-voetbal dient lidgeld te betalen. Het bedrag wordt jaarlijks vastgelegd door het bestuur en dient voor 1 september betaald te worden. Het lidgeld dient om de werking van VV-voetbal te dekken zoals verzekering, aankoop en onderhoud van materiaal, onderhoud van de installaties en verbondskosten.

Indien er leden zijn die het financieel moeilijk hebben om het lidgeld in 1 keer te betalen, kunnen zij individueel en in de grootste discretie, een betalingsplan afspreken met het bestuur.
Kortingen op het lidgeld zijn voorzien voor vroege betalers en voor jeugdspelers waarvan nog andere gezinsleden lid zijn van de jeugdafdeling.

Bij verschillende mutualiteiten is een tegemoetkoming bij het lidgeld van een sportclub voorzien. Informeer u bij uw mutualiteit over deze zaak.

Indien het lidgeld niet betaald is voor 1 september, mag de speler niet deelnemen aan wedstrijden of trainingen en is hij niet verzekerd tegen ongevallen.

 

Artikel 6.

Elk lid heeft recht om deel te nemen aan de wedstrijden en de trainingen. Er wordt door de trainers zo veel als mogelijk naar gestreefd om elke jeugdspeler 50% te laten spelen tijdens de wedstrijden.

Voor de jeugd worden de spelers ingedeeld volgens leeftijd, zoals voorzien in de reglementen van Voetbal Vlaanderen.
Elke ploeg van VV-voetbal heeft een ploegafgevaardigde. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt van de spelers/ouders naar het bestuur toe.

Indien een speler, om welke reden ook, niet kan deelnemen aan de wedstrijden, dient de ploegafgevaardigde zo snel mogelijk op de hoogte te worden gebracht.

 

Artikel 7.

VV-voetbal onderschrijft de “Panathlon-verklaring” over de rechten van het kind in de sport.

Alle kinderen hebben het recht om :

 • Sport te beoefenen
 • Zich te vermaken en te spelen
 • In een gezonde omgeving te leven
 • Waardig behandeld te worden
 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • Deel te nemen aan trainingen die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
 • Zich te meten aan kinderen met hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • In veilige omstandigheden aan sport te doen
 • Te rusten
 • De kans krijgen om kampioen te worden, of het niet te worden

 

Artikel 8.

VV-voetbal onderschrijft het ethisch charter van Voetbal Vlaanderen.

 • Respecteer de regels van het voetbal en de beslissingen van de scheidsrechter en zijn assistent.
 • Trek nooit de integriteit van de wedstrijdleiding in twijfel
 • Respecteer mede- en tegenspeler
 • Behandel alle voetballers gelijkwaardig
 • Gebruik geen fysiek-, verbaal en mentaal geweld
 • Zorg samen met uw team voor een faire sport
 • Gebruik geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren  
 • Draag zorg voor het materiaal, ook al is het niet het uwe
 • Gedraag u waardig
 • Wees er bewust van dat voetbal een teamsport is

 

Artikel 9.

Van de begeleiders, supporters en ouders van jeugdspelers wordt een positieve houding verwacht.

 • Moedig steeds uw ploeg en de spelers aan
 • Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter
 • Respecteer de tegenstrever
 • Spoor de spelers niet aan tot onsportief gedrag
 • Laat elke speler in zijn waarde
 • Bekritiseer de beslissingen van de begeleiders niet.
 • Betreed nooit het speelveld tijdens de wedstrijden
 • Onthoud u van verbaal of fysiek geweld tegen supporters van de tegenpartij, scheidsrechters en spelers van de tegenpartij

 

Artikel 10.

Draag zorg voor het materiaal en de installaties, zowel deze van onze club, als dat van de bezochte club.

Moedwillige vernielingen zullen in rekening worden gebracht.

 

Artikel 11.

Na elke training of wedstrijd is er gelegenheid tot douchen. 
Van elke speler wordt verwacht dat hij na een training of wedstrijd een douche neemt, met maximaal respect voor de individuele overtuiging.

 

Artikel 12.

Alle inbreuken tegen dit huishoudelijk reglement worden beslecht door het bestuur, eventueel aangevuld met de begeleiding van de betrokken ploeg. De betrokken persoon, met (indien minderjarig) zijn ouders, krijgt de mogelijkheid om gehoord te worden.
De mogelijkheden tot sanctie zijn :

 • Berisping
 • Waarschuwing
 • Tijdelijke schorsing
 • Definitief ontslag

Indien het relevant is, zal Voetbal Vlaanderen op de hoogte gebracht worden van een sanctionering.

 

Peter Christiaensen                                                                                      Rudi Govaerts
Voorzitter                                                                                                    Secretaris (GC)