VZW - Vrijwilligers

INFORMATIENOTA VRIJWILLIGERS

1.  Organisatie

Naam

Koninklijke Sportvereniging Vlug Vooruit

Adres

Fortsteenweg 1 te 2170 Merksem

Tel.nr

03 645 26 06

Sociale doelstelling

De vereniging met verschillende onderafdelingen heeft tot doel de leden bij te staan in hun liefhebberssporten, culturele ontwikkeling en ontspanning in het algemeen.

Juridisch statuut

vzw

 Verantwoordelijke van de afdeling, die moet verwittigd worden bij ongevallen.

Naam

Gene Dierckx

Functie

Voorzitter afdeling biljart

Tel. - GSM

gene.dierickx@hotmail.com

 

Naam

Dirk De Meulder

Functie

Voorzitter afdeling petanque

Tel. - GSM

0479 42 64 19   dirk.de.meulder@telenet.be

 

Naam

Yves Prinzie

Functie

Voorzitter afdeling tafeltennis

Tel. - GSM

 yves.prinzie@telenet.be

 

Naam

Peter Christiaensen

Functie

Voorzitter afdeling voetbal

Tel. - GSM

0486 97 26 58     peter.christiaensen.3267@argenta.be 

 

Naam

Benjamain Bollaert

Functie

Voorzitter afdeling tennis

Tel. - GSM

     tennis@vlugvooruit.be 0474/21.16.68

 

Naam

Eddy Verbist

Functie

Voorzitter vzw

Tel. - GSM

 

03 646 05 77   eyyj.verbist@skynet.be

2.  Verzekeringen

Waarborgen

Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen - uitbating en vrijwilligerswerk

Maatschappij

Ethias

Polisnummer

 45.359.558

 

Waarborgen

Bestuurdersaansprakelijkheid

Maatschappij

Ethias

Polisnummer

 45.364.055

 

Waarborgen

Brand en aanverwante gevaren

Maatschappij

Ethias

Polisnummer

 38.150.532

 

Waarborgen

Alle risico's elektronica

Maatschappij

 Ethias

Polisnummer

 45.367.238

 

Waarborgen

Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing

Maatschappij

Ethias

Polisnummer

 45.360.188

 

 

3.  Vergoedingen

  • De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.
  • De organisatie betaalt een forfaitaire vergoeding (rekening houdend met de wettelijk vastgestelde maxima)  

4.  Aansprakelijkheid

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.

Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

 

5.  Geheimhoudingsplicht

Alle personen die uit hoofde van hun functie kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken, kunnen gestraft worden.

6.  Wederzijdse rechten en plichten

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, recht op aangepaste vorming en bijscholing, en op het discreet omgaan door de organisatie met zijn/haar gegevens.

De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld, de omgang met ‘derden.