Petanque - Afdeling Petanque
Huishoudelijk reglement
HUISHOUDELIJK REGLEMENT PETANQUE
ARTIKEL 1 :
Het bestuur bestaat uit :
1 Voorzitter
2 Secretaris
3 Penningmeester
4 Materiaalmeester
5 Raadslid
6 Raadslid
ARTIKEL 2 :
Na het ontslag van een bestuurslid zal, na samenspraak met de andere bestuursleden, een nieuw bestuurslid gezocht worden.  Indien er een lid zich spontaan aanbied voor deze bestuursfunctie zal dit besproken worden op een bestuursvergadering.
ARTIKEL 3:
Tijdens het seizoen zijn de vaste speeluren  :  zondag van 10.00 tot 12.00 uur en woensdag van 19.30 tot 21.00 uur.  We beschikken over 4 buitenpleinen.  Spel en ploegverdeling gebeurt door de aanwezige bestuursleden.
Voor iedere activiteit,  buiten de vaste speeluren  zal,  indien nodig,  een bestuursvergadering gehouden worden,  dit om afspraken te maken en taken te verdelen.
ARTIKEL 4 :
De voorzitter roept de bestuursvergadering samen en stelt de agenda op.
ARTIKEL 5 :
De penningmeester voert het financieel beheer  van de afdeling,  in samenspraak met de penningmeester van de VZW.   Hij brengt ook elke bestuursvergadering verslag uit .
ARTIKEL 6 :
Elk lid kan uitgesloten worden wanneer twee derde van de  bestuursleden dit nodig achten.
ARTIKEL 7 :
Alle leden betalen per jaar een bijdrage, waarvan het bedrag ieder jaar wordt vastgelegd door het Petanquebestuur.
 
 
ARTIKEL 8 :
Onze leden kunnen,  mits het betalen van een extra lidgeld,  aansluiten bij de federatie PFV,  waaraan we ook de nodige gegevens doorgeven voor hun ledenbestand.
ARTIKEL 9 :
Elke nieuwe aanvraag tot lidmaatschap zal besproken worden op de bestuursvergadering,  waarna zal beslist worden over  het al dan niet aanvaarden van het nieuw lid.
ARTIKEL 10 :
Alle leden dienen zich te houden aan het  huishoudelijk reglement van Vlug Vooruit V.Z.W.
ARTIKEL 11 :
Eventuele wijzigingen van de spelregels zullen eerst besproken worden op een bestuursvergadering, alvorens deze eventueel toegepast worden.
ARTIKEL 12
Ieder bestuurslid heeft  stemrecht.                                                                                                                            Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
ARTIKEL 13 :
Onze ledengegevens worden doorgegeven aan het secretariaat van V.Z.W. Vlug Vooruit,  dit om hun ledenbestand “ up to date “ te houden.( naam, adres, geb. datum en mailadres )
Gegevens van ontslag nemende leden zullen uit het bestand verwijderd worden.